AFGØRELSE i sagen om Fredericia Kommunes Lokalplan nr. 311

Klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med en kommunes planvedtagelse omfatter alene retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at nævnet kan behandle klager over, at vedtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planens indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan behandles af nævnet.

Kommunerne kan til enhver tid beslutte at tilvejebringe planforslag og ændringsforslag til eksisterende kommunale planer i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i planlovens kapitel 6, når det findes planlægningsmæssigt relevant. Ønsket om, at der – i overensstemmelse med de mål, som fremgår af Boligplan Fredericia om at sikre fortsat vækst i byen og gøre byen mere attraktiv for borgerne – skabes mulighed for opførelse af etageboliger af høj kvalitet tæt på bymidte, voldanlæg og kyst, er et lovligt planlægningsmæssigt formål, til hvis virkeliggørelse kommunen har kunnet tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanens mulighed for at opføre bebyggelse i op til 4½ etager og kommuneplanen har Fredericia Kommune udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 11, der ændrer kommuneplanens rammeområde B.B.2, således at der inden for den del af rammeområdet, der omfatter Lokalplan nr. 311, må opføres bebyggelse i op til 4½ etager. Dette er en helt sædvanlig og lovlig fremgangsmåde.

Natur- og Miljøklagenævnet forstår Bygningskultur Fredericia’s anbringende om manglende offentlighedsfase som en klage over, at der ikke forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillægget er indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c. Af denne bestemmelse fremgår det imidlertid, at kommunalbestyrelsen ved bl.a. mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, kan undlade at indkalde ideer og forslag m.v. Det fremgår af lovmotiverne, at der herved navnlig tænkes på ganske små rammeændringer foranlediget af et lokalplanforslag, som f.eks. justeringer af bestemmelser om maksimal højde, bebyggelsesprocent m.v.

Indkaldelse af ideer og forslag m.v. forud for tilvejebringelsen af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 11 har således været ufornøden. Hvad angår henvisningen til, at voldanlægget afkaster beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 18, fremgår det af lokalplanens § 11, at der forud for meddelelse af byggetilladelse skal være meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Når og hvis en sådan dispensation meddeles, vil afgørelsen kunne indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet til efterprøvelse.

Der er ikke i øvrigt på baggrund af det, som klagerne har anført, grundlag for at antage, at Fredericia Kommunes Lokalplan nr. 311 og Kommuneplantillæg nr. 11 ikke er lovligt vedtaget.

Læs hele afgørelsen her Udsendt afgørelse [DOK933616]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s