Brev til Plan og Byg i Fredericia Kommune

Vedrørende: Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Fredericia bymidte og til VVM-redegørelse for FredericiaC.

Foreningen har tidlige, den 07.07.2009, indsendt et høringssvar vedrørende kommuneplan for Fredericia 2009-2021.

Det i vort svar anførte er stadig aktuelt hvorfor en kopi vedlægges denne henvendelse. Den givne tid for besvarelse af denne indkaldelse er meget kort – 14 dage, fra annonceringen den7.12og til 21.12! – op til Jul. Besvarelsen og formuleringen bliver præget heraf og det har ikke været muligt på den korte tid at få hele baglandet med. Men vi er til enhver tid interesseret i at indgå i en dialog for uddybning af de her anførte synspunkter og forslag.

Her så lidt til overvejelse og inspiration:

  • Vi mener det er meget væsentligt at fastholde en proportionsmæssig sammenhæng mellem den ny bydel og den gamle!

Som tidligere nævnt fastholde, at bebyggelser skal være i den menneskelige målestok. Holdes i 3 – 3½ etager.  Det kan anbefales at læne sig op ad Jan Gehl´s bog: ”Byer for Mennesker”

Rekreative fodgængerområder fri for biltrafik:  Vi har i den første plan for Fredericia C foreslået at den ny bydel friholdes for biltrafik.  Dette ved at biltrafik og parkering placeres i et underliggende plan. Set i relation til bebyggelsesgraden for Fredericia C bliver trafik- og parkeringsbehovet stort og kan totalt ødelægge miljøet.

  • Der bør planlægges en radikal løsning.  En hjælp kunne måske være at parkering tillige placeres i et udhulet voldanlæg mod Shell terminalen

Men:  Planlægning af Fredericia C bør også tage hensyn til at terminalen formentlig har en meget kortere levetid end byen forhåbentlig får.  Terminalområdet  bør derfor indgå i planlægningen for hele områdets fremtid.

Byrummene bør planlægges omhyggeligt. J.B.Nielsens Plads er et eksempel på et byrum der mere adskiller end samler.  Det indbyder ikke til ophold. Charlotte Amalie, den smukke gamle danske by i Vestindien er et godt planlægningseksempel: Den har samme byplanstruktur som Fredericia – og gadenavne.  Her er man ikke faldet for fristelsen at bygge højt langs vandet. Efter argumentationen i  den fremlagte kommuneplan for Fredericia skulle der ellers i Charlotte Amalie ligge højhuse på mindst 30- 40 etager langs kysten. ( Byen er placeret med en omliggende bjergskråning – en maxistørrelse af FredericiaVold.)

Trafikløsning:  For at løse den kollektive trafik og mindske bil- og parkeringsbehovet foreslås det at planlægge en nonstop kørende (førerløs) monorail fra banegården til FaC og Axeltorv – placeret i en grøn kile gående til kastellet. Måske stop ved større p-plads på nuv. baneterræn.

Kanaler:

  • Har været et godt salgsargument for vinderforslaget og overfor borgerne.

Men en etablering af kanaler vil måske medføre uoverskuelige konsekvenser for hele projektet Fredericia C, både anlægsomkostninger og vedligehold samt Udnyttelsesgraden.  Det er hidtil blevet oplyst udnyttelsesgraden fastholdes

  • Etableringen af kanaler medfører derfor større hushøjder – eller ?
  • I forhold til kote 0,00 som vandet vil ligge i vil husene syne markant højere.

Separering af kørende og gående trafik vanskeliggøres. I alle tilfælde hvis det skal ske i adskilte planer.  Øst-vestgående kanal i konflikt med nord-syd ønskelige gadeforløb.

Fordampning fra kanalvandflader mellem bygningerne må antages at medføre højere luftfugtighed  – større risiko for kondensdannelser, en belastning for nærklimaet, bygningskonstruktioner og større risiko for skimmelsvampeangreb.

I Amsterdam har kanalerne en funktion som transportveje.  Hvis kanalerne anlægges i Fredericia må man gøre sig helt klart hvad de skal anvendes til – udover at være et romantisk skue.

Såfremt de skal anvendes til sejl- og motorbåde vil der blive krav om forsyning af vand, el og afløbsforhold – især hvis de skal anvendes til mere eller mindre fastliggende husbåde.   Hvad med afgifter, evnt. beskatning – skal det regnes som en fast bolig og er der lovhjemmel for beskatning ?

Der kan nemt opstå konflikter mellem de forskellige interessegrupper – fastboende ved kanalen  og de ”flydende”.

Med de ekstreme klimaforhold vi har og øget vandstand, vil kanalerne muligvis medføre, at der skal etableres bekostelige sluseanlæg. Kanalerne vil udgøre en personfare for drukneulykker.

Sluttelig bør nævnes, at området ikke er stort nok til at kunne rumme kanaler af  betydning, nævnte forhold taget i betragtning.

Med venlig hilsen Bent Hammeken

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s