Vedtægter

 

Vedtægter for foreningen

BYGNINGSKULTUR FREDERIA

 

§ 1.

Foreningens navn er Bygningskultur Fredericia. Lokalforening, medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

§ 2.

Foreningens formål er at forbedre vore fysiske omgivelser ved hjælp af en frugtbar dialog mellem borgere, planlæggere og politikere i Fredericia Kommune.

 

Det sker ved:

1, at udbrede kendskab til, og interesse for, æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber i Fredericia Kommune,

2, hvor der forestår ændringer, gennem forhandlinger med ejere og/eller myndigheder, at søge disse tilpasset omgivelserne, hvad enten dette er et gadebillede, en havnefront, et kystbillede eller overgangen fra by til land eller åbne landskaber,

3, hvor det skønnes ønskeligt, gennem oplysning og vejledning, at søge en bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført,

4, ved årlig prisuddeling af en ”Sommerbuket” og Plakette at anerkende personer eller organisationer, som har ydet en indsats for at bevare en bygning eller tilføje en æstetisk værdi af bygnings- eller landskabsmæssig karakter.

 

§ 3.

Enhver interesseret samt firmaer kan optages mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentindtægter skal anvendes til foreningens administration, samt til de i § 2 nævnte formål.

Ud over kontingentindtægten tilvejebringes foreningens midler ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra offentlige og private fonds, institutioner eller privatpersoner. Disse bidrag indsættes i bank eller sparekasse og skal anvendes til at styrke foreningens formål.

Kontingentet opkræves hvert år i februar til betaling inden udgangen af marts. Medlemmer der ønsker medlemsbladet ”By og land” betaler dette særskilt sammen med indbetaling af kontingentet. Nye medlemmer i 2. halvår i et år betaler kun halvt kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes hvert år til afholdelse inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem den lokale presse med mindst to ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning og regnskab for det forrige år.

3. Forelæggelse af budget for det løbende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bilags- og beholdningskontrollør. Disse vælges for en periode på 2 år.

6. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden for mødet.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 dages varsel.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor lovene ikke indeholder særlige regler for det modsatte.

Forandringer i foreningens love kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvis det er anført i indkaldelsen, og når mindst halvdelen af foreningens medlemmer møder, og mindst 2/3 af de mødende, stemmer for forandringen.

Dette gælder også beslutningen om foreningens eventuelle ophør.

Skulle imidlertid halvdelen af foreningens medlemmer ikke være til stede, men der dog for ændringen afgives mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, da indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der med forannævnte majoritet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 5.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på maksimalt 5 medlemmer samt 1bilags- og beholdningskontrollør. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Såfremt der ikke blandt de valgte til bestyrelsen er medlemmer af byrådet, kan en repræsentant fra byrådet til enhver tid deltage i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 2 år. Bilags- og beholdningskontrollørs valgperiode er også 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

 

§ 6.

Bestyrelsen skal så vidt muligt holde medlemmerne a`jour med planer og arbejder, som falder inden for foreningens interesseområde. Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør indenfor rammen af denne vedtægt alle spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed, samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af tre bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær.

Bestyrelsesmøder efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Der skal dog afholdes mindst et møde pr. kvartal.

Sekretæren optager referat af bestyrelsens møder.  Referater arkiveres af sekretæren.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af enkelte opgaver. Disse udvalg ledes altid af et bestyrelsesmedlem.

 

§ 7.

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 8.

I tilfælde af foreningens frivillige opløsning vælger generalforsamlingen 2 likvidatorer, der sammen med en af byrådet udpeget likvidator realiserer foreningens aktiver, og overdrager foreningens nettoformue til Det særlige Bygningssyn, til løsning af opgaver i Fredericia.

 

Vedtægterne således ændret og vedtaget ved generalforsamlingsbeslutning af 18.10.2012.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s