Foreningens brev til det nye byråd samt kommunalbestyrelsen

Foreningens formand afleverede vedhæftede brev til den nye borgmester.
Foreningen håber på bedre samarbejde med det nye byråd m.fl.

Til Kommunalbestyrelsen, jan. 2014

Åbent brev til Realdania og Fredericia C

Til Realdania og FredericiaC

Nyt logo

Foreningen har fået et logo hvor vi viser foreningen er til for hele kommunen. Håber dette bla. vil medvirke til vi bliver mere synlige.

Byg logo

Tall Ships juni 2013

Foreningen viste flaget ved denne event – se link.

Tall Ships

Sommerblomst samt diplom 2012

Bestyrelsen for Bygningskultur Fredericia har besluttet at tildele

Årets Sommerblomst med diplom til Kirsten og Niels Madsen, Treldegaard, Ryttergrøftvejen 79.

Sommerblomsten og medfølgende diplom bliver tildelt ved en lille højtidelighed torsdag den 4. oktober kl. 12:00

 Begrundelsen er, at der her er udført en bemærkelsesværdig indsats af både bygherren, arkitekter og håndværkere for at bevare og nybygge den arkitektoniske helhed denne gård har haft i århundrede.

 Der forsvinder desværre mange af vore gamle gårdmiljøer i disse årtier, men her har man nyopført stuehuset i den fysiske ramme den tidligere bygning havde.

Det viste sig nødvendigt at forny hele bygningen fra fundament til kvist.

 Kirsten og Niels Madsen antog arkitekt Øjvind Andersen, Arkitektladen, Ribe til opgaven med ønsket om at bevare den gamle bygnings stil og udseende, gårdens atmosfære og miljø.

Arkitektladen har specialiseret sig i stuehuse til gårde.

 Arkitekten fortæller, at bygningen blev tegnet 3-dimensionelt så bygherren forinden ombytningen fra gammelt til nyt kunne sikre sig sine ønsker opfyldt med en vandring på computeren.

Håndværkerne har på bedste måde bevist deres faglige høje stade og dygtighed som enhver nu kan se og overbevise sig om.

Murermester har været Torben Hansen, Trelde og tømrermester Kim Hansen, Ejby.

Årets bronzeplakette 2012 til Audi Fredericia

Bestyrelsen for Bygningskultur Fredericia har besluttet at tildele

årets bronzeplakette for en bemærkelsesværdig ny bygning af høj arkitektonisk værdi til AUDI  FREDERICIA  Kongens Kvarter 32.

Plaketten og medfølgende diplom bliver tildelt ved en lille højtidelighed torsdag den 4. oktober kl. 10:30.

Vi synes Audi har forstået reklameværdien ved at udforme en fin facade mod motorvejen som kørende hurtigt kan opfatte og bygningen har stor værdi for Fredericia som et æstetisk bomærke for de værdier vi ønsker at prioritere i fremtidens Fredericia.

Det har været en vanskelig opgave at løse med de komplekse funktioner en moderne bilhandel har.

Det kan nemt resultere i et meget rodet syn fra motorvejen og omgivelserne, med mange parkerede biler i uorden og værksteder mv.

Audi har forstået at undgå dette syn, nu ligger bygningskomplekset som en fin berigende helhed i landskabet.

Audi har siden 1990’erne udviklet det mest gennemførte bygningskoncept i bilbranchen kaldet ’Hangar’.

Den i Fredericia opførte bygning er en videreudvikling af konceptet kaldet ’Terminal’ som er endnu mere avanceret teknisk og arkitektonisk.

Det er arkitektfirmaet ’Allmann Sattler Wappner Architecten’ München der efter en konkurrence blev valgt til at designe fremtidens Audi forretninger.

Det er ’kurven’ fra motorsporten, der har givet inspiration til de skrå, 6 meter høje buede vinduespartier.

Facadebeklædningen foran den egentlige facade er specialdesignet aluminiumgitter med huller der tillader lyset at trænge igennem.

 Der er bygget over 350 Audi terminaler i verdens hovedbyer og vi kan være lidt stolte af, at Fredericia er kommet med på listen.

 Facaden mod motorvejen er 11 m høj og 60 m. lang. Bygningen er på 10.200 m2 og der er mere end 400 p-pladser. Værkstederne har 27 lifte.

Der er showroom i stueetage og 1. sal for 28 nye biler kombineret med eksklusive events- og konferencefaciliteter, der kan benyttes af virksomheder. De to etager er forbundet med en rulletrappe.

Brev til Plan og Byg i Fredericia Kommune

Vedrørende: Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Fredericia bymidte og til VVM-redegørelse for FredericiaC.

Foreningen har tidlige, den 07.07.2009, indsendt et høringssvar vedrørende kommuneplan for Fredericia 2009-2021.

Det i vort svar anførte er stadig aktuelt hvorfor en kopi vedlægges denne henvendelse. Den givne tid for besvarelse af denne indkaldelse er meget kort – 14 dage, fra annonceringen den7.12og til 21.12! – op til Jul. Besvarelsen og formuleringen bliver præget heraf og det har ikke været muligt på den korte tid at få hele baglandet med. Men vi er til enhver tid interesseret i at indgå i en dialog for uddybning af de her anførte synspunkter og forslag.

Her så lidt til overvejelse og inspiration:

  • Vi mener det er meget væsentligt at fastholde en proportionsmæssig sammenhæng mellem den ny bydel og den gamle!

Som tidligere nævnt fastholde, at bebyggelser skal være i den menneskelige målestok. Holdes i 3 – 3½ etager.  Det kan anbefales at læne sig op ad Jan Gehl´s bog: ”Byer for Mennesker”

Rekreative fodgængerområder fri for biltrafik:  Vi har i den første plan for Fredericia C foreslået at den ny bydel friholdes for biltrafik.  Dette ved at biltrafik og parkering placeres i et underliggende plan. Set i relation til bebyggelsesgraden for Fredericia C bliver trafik- og parkeringsbehovet stort og kan totalt ødelægge miljøet.

  • Der bør planlægges en radikal løsning.  En hjælp kunne måske være at parkering tillige placeres i et udhulet voldanlæg mod Shell terminalen

Men:  Planlægning af Fredericia C bør også tage hensyn til at terminalen formentlig har en meget kortere levetid end byen forhåbentlig får.  Terminalområdet  bør derfor indgå i planlægningen for hele områdets fremtid.

Byrummene bør planlægges omhyggeligt. J.B.Nielsens Plads er et eksempel på et byrum der mere adskiller end samler.  Det indbyder ikke til ophold. Charlotte Amalie, den smukke gamle danske by i Vestindien er et godt planlægningseksempel: Den har samme byplanstruktur som Fredericia – og gadenavne.  Her er man ikke faldet for fristelsen at bygge højt langs vandet. Efter argumentationen i  den fremlagte kommuneplan for Fredericia skulle der ellers i Charlotte Amalie ligge højhuse på mindst 30- 40 etager langs kysten. ( Byen er placeret med en omliggende bjergskråning – en maxistørrelse af FredericiaVold.)

Trafikløsning:  For at løse den kollektive trafik og mindske bil- og parkeringsbehovet foreslås det at planlægge en nonstop kørende (førerløs) monorail fra banegården til FaC og Axeltorv – placeret i en grøn kile gående til kastellet. Måske stop ved større p-plads på nuv. baneterræn.

Kanaler:

  • Har været et godt salgsargument for vinderforslaget og overfor borgerne.

Men en etablering af kanaler vil måske medføre uoverskuelige konsekvenser for hele projektet Fredericia C, både anlægsomkostninger og vedligehold samt Udnyttelsesgraden.  Det er hidtil blevet oplyst udnyttelsesgraden fastholdes

  • Etableringen af kanaler medfører derfor større hushøjder – eller ?
  • I forhold til kote 0,00 som vandet vil ligge i vil husene syne markant højere.

Separering af kørende og gående trafik vanskeliggøres. I alle tilfælde hvis det skal ske i adskilte planer.  Øst-vestgående kanal i konflikt med nord-syd ønskelige gadeforløb.

Fordampning fra kanalvandflader mellem bygningerne må antages at medføre højere luftfugtighed  – større risiko for kondensdannelser, en belastning for nærklimaet, bygningskonstruktioner og større risiko for skimmelsvampeangreb.

I Amsterdam har kanalerne en funktion som transportveje.  Hvis kanalerne anlægges i Fredericia må man gøre sig helt klart hvad de skal anvendes til – udover at være et romantisk skue.

Såfremt de skal anvendes til sejl- og motorbåde vil der blive krav om forsyning af vand, el og afløbsforhold – især hvis de skal anvendes til mere eller mindre fastliggende husbåde.   Hvad med afgifter, evnt. beskatning – skal det regnes som en fast bolig og er der lovhjemmel for beskatning ?

Der kan nemt opstå konflikter mellem de forskellige interessegrupper – fastboende ved kanalen  og de ”flydende”.

Med de ekstreme klimaforhold vi har og øget vandstand, vil kanalerne muligvis medføre, at der skal etableres bekostelige sluseanlæg. Kanalerne vil udgøre en personfare for drukneulykker.

Sluttelig bør nævnes, at området ikke er stort nok til at kunne rumme kanaler af  betydning, nævnte forhold taget i betragtning.

Med venlig hilsen Bent Hammeken